logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwaly  

Załączniki do pobrania: 2004-02-20 08:13:27 - Uchwała Nr XIII/76/04 w sprawie skargi na Kierownika jednostki budżetowej Gminy Marcinowice (26.00 kB)
2004-02-20 08:15:26 - Uchwała Nr XIII/77/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn."Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" i przyjęcia jego Statutu (22.00 kB)
2004-02-20 08:17:21 - Uchwała Nr XIII/78/04 w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty stałej za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (22.00 kB)
2004-02-20 08:23:16 - Uchwała Nr XIII/79/04 w sprawie budżetu gminy Marcinowice na 2004r. (351.00 kB)
2004-02-20 08:30:29 - Uchwała Nr XIII/80/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r. (106.50 kB)
2004-09-07 12:07:57 - Uchwała Nr XIV/81/04 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 188/3 obręb Zebrzydów (22.00 kB)
2004-09-07 12:09:34 - uchwała Nr XIV/82/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r. (4.00 kB)
2004-09-07 12:10:19 - Uchwała Nr XIV/83/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (4.00 kB)
2004-09-07 12:10:59 - Uchwała Nr XIV/84/04 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowywania wysegregowanych odpadów komunalnych (38.50 kB)
2004-09-07 12:11:59 - Uchwała Nr XV/85/04 w sprawie odwołania Przewodniczacego Rady Gminy Marcinowice (19.50 kB)
2004-09-07 12:34:02 - uchwała Nr XV/86/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budzetu gminy za 2003r. (4.00 kB)
2004-09-07 12:36:11 - Uchwała Nr XV/87/04 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2004-09-07 12:37:33 - Uchwała Nr XV/88/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r. (4.00 kB)
2004-09-07 12:38:56 - uchwała Nr XV/89/04 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Spółka z o.o. w Marcinowicach (4.00 kB)
2004-09-07 12:41:03 - Uchwała Nr XVI/90/04 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Marcinowice (20.50 kB)
2004-09-07 12:43:05 - Uchwała Nr XVI/91/04 w sprawie zmiany uchwąły w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy (45.50 kB)
2004-09-07 12:44:33 - Uchwała Nr XVI/92/04 zmieniająca uchwałę nr XIV/84/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30.03.2004r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowywania (4.00 kB)
2004-09-07 12:46:36 - Uchwała Nr XVII/93/04 w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach (37.00 kB)
2004-09-07 12:48:20 - Uchwała Nr XVII/94/04 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznejw Marcinowicach (31.50 kB)
2004-09-07 12:50:46 - Uchwała Nr XVII/95/04 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach (43.00 kB)
2004-09-07 12:54:51 - Uchwała Nr XVII/96/04 w sprawie uznania za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Marcinowice (76.00 kB)
2004-09-07 12:55:47 - Uchwała Nr XVII/97/04 w sprawie Programu Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004 (4.00 kB)
2004-09-07 12:57:17 - Uchwała Nr XVII/98/04 w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (23.50 kB)
2004-09-07 12:59:04 - Uchwała Nr XVII/99/04 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 188/5 obręb Zebrzydów (47.00 kB)
2004-09-07 13:00:04 - Uchwała Nr XVII/100/04 w sprawie przystąpienia sołectwa Szczepanów do programu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (43.50 kB)
2004-09-07 13:02:29 - Uchwała Nr XVII/101/04 w sprawie przystąpienia sołectwa Wiry do programu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (52.50 kB)
2004-09-07 13:05:06 - Uchwała Nr XVII/102/04 w sprawie przystąpienia sołectwa Marcinowice do programu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (35.00 kB)
2004-09-07 13:07:18 - Uchwała Nr XVII/103/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r. (4.00 kB)
2004-11-22 08:58:28 - Uchwała Nr XVIII/104/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (4.00 kB)
2004-11-22 09:01:55 - Uchwała Nr XVIII/105/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r. (4.00 kB)
2004-11-22 09:03:27 - Uchwała Nr XVIII/106/04 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji programu e-powiat i wspólnego ubiegania się o środki z ZPORR (24.00 kB)
2004-11-22 09:05:40 - Uchwała Nr XVIII/107/04 w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych (4.00 kB)
2004-11-22 09:08:06 - Uchwała Nr VIII/108/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Tąpadła (4.00 kB)
2004-11-22 09:09:45 - uchwała Nr VIII/109/04 o zmianie uchwały Rady Gminy Marcinowice w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn "Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" i przyjęcia jego Statutu. (4.00 kB)
2004-11-22 09:12:59 - Uchwała Nr VIII/110/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/03 RG Marcinowice z dnia 28.11.03r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Marcinowice w Zgromadzeniu związku międzygminnego pn. "Związek (25.00 kB)
2004-11-22 09:16:36 - Uchwała Nr VIII/111/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (4.00 kB)
2004-11-22 09:28:52 - Uchwała Nr VIII/112/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Specjalistycznego szpitala im. A.Falkiewicza we Wrocławiu (4.00 kB)
2004-11-22 09:30:50 - Uchwała Nr VIII/113/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S.Batorego w Wałbrzychu (4.00 kB)
2004-11-22 09:34:00 - Uchwała Nr VIII/114/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim (4.00 kB)
2004-11-22 09:36:32 - Uchwała Nr XIX/115/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r. (4.00 kB)
2004-11-22 09:38:35 - Uchwała Nr XX/116/04 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marcinowice na lata 2004-2013 (4.00 kB)
2004-11-22 09:40:37 - uchwała Nr XX/117/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r. (4.00 kB)
2004-11-22 09:42:00 - Uchwała Nr XX/118/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 356 położonej w obrębie wsi Szczepanów stanowiącego własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Agencja Nierucho (4.00 kB)
2004-11-22 09:45:11 - Uchwała Nr X/119/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marcinowice (25.00 kB)
2004-11-22 09:48:12 - Uchwała Nr XX/120/04 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice oraz określenia granic ich obwodów (4.00 kB)
2004-11-22 09:51:30 - Uchwała Nr XX/121/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania i wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (64.50 kB)
2004-11-22 09:55:33 - Uchwała Nr XX/122/04 w sprawie likwidacji Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy (24.50 kB)
2004-11-22 09:58:09 - Uchwała Nr X/123/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (22.50 kB)
2004-11-22 10:03:36 - Uchwała Nr XXI/124/04 w sprawie obniżania ceny 1q żyta do wymiaru podatku rolnego za 2005r. (34.50 kB)
2004-11-22 10:11:01 - Uchwała Nr XXI/125/04 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej i inkasentów opłaty targowej na 2005r. (40.50 kB)
2004-11-22 10:23:26 - Uchwała Nr XXI/126/04 w sprawie okreslenia wzoru formularza informacji oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (142.50 kB)
2004-11-22 10:25:36 - Uchwała Nr XXI/127/04 w sprawie określenia wzoru formularza informacji oraz wzoru deklaracji na podatek rolny (107.50 kB)
2004-11-22 10:35:17 - Uchwała Nr XXI/128/04 w sprawie okreslenia wzoru formularza informacji oraz wzoru deklaracji na podatek lesny (72.50 kB)
2004-11-22 10:37:59 - Uchwała Nr XXI/129/04 w sprawie okreslenia wysokości stawki i zwolnień w podatku od posiadania psów w 2005r. (26.50 kB)
2004-11-22 10:40:04 - Uchwała Nr XXI/130/04 w sprawie okreslenia wysokości stawek w podatku od posiadania środków transportowych w 2005r. (64.50 kB)
2004-11-22 10:41:58 - Uchwała Nr XXI/131/04 w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej (4.00 kB)
2006-06-05 12:30:16 - Uchwała Nr XXII/132/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r. (4.00 kB)
2006-06-05 12:31:43 - Uchwała Nr XXII/133/04 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiacych dochód budżetu gminy (4.00 kB)
2006-06-05 12:38:07 - Uchwała Nr XXII/134/04 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiacymi zasób Gminy (4.00 kB)
2006-06-05 12:38:58 - uchwała Nr XXII/135/04 w sprawie zmiany uchwały X/77/99 RG M-ce z dnia 10.09.1999r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi mienie komunalne Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2006-06-05 12:40:17 - Uchwała Nr XXII/136/04 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marcinowice na lata 2004-2013 (4.00 kB)
2006-06-05 12:41:11 - Uchwała Nr XXIII/137/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r. (4.00 kB)
2006-06-05 12:41:50 - Uchwała Nr XXIII/138/04 w sprawie Programu Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (4.00 kB)

Ilość odwiedzin: 24998
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2004-02-20 07:58:22
Data udostępnienia informacji: 2004-02-20 07:58:22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-03 08:15:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner