logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Ewidencja ludności
   minus Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017r.
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
   minus WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
   minus ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
   minus WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
   minus UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
   minus ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
   minus NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

 I  REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

 

Wymagane dokumenty:

1.„Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych  z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru        PESEL”. Wniosek  może być złożony w formie dokumentu elektronicznego pry wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w  ustawie z dnia 17  lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2.Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Opłaty:

1. Podmiotom realizującym na podstawie ustaw szczególnych  zadania publiczne, dane jednostkowe udostępnia się nieodpłatnie,

2. Podmiotom nierealizujących zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane jednostkowe udostępnia się  odpłatnie - opłata od jednostkowej  informacji   31 zł – płatna w kasie  Urzędu  lub na konto bankowe Urzędu Gminy : Bank Spółdzielczy Świdnica 0/Marcinowice: 78 9531 1029 2006 6000 0101 0004.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje  dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

W przypadku , gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17zł.

Inne informacje:

1. Dane  z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców  oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców , w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji  Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym ( miejskim),

3) komornikom sądowym- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

4) organom kontroli skarbowej,

5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

6)Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w  zakresie danych osób poszukiwanych,

  2. Dane, o których  mowa  w ust. 1  mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania  opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną  poddane  takiej modyfikacji, która Noe pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane  dotyczą.

1. Odmowa  udostępnienia danych jednostkowych  następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli nie zostały  spełnione warunki określone w art. 46 ustawy.

2. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych jednostkowych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy  Marcinowie w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

3. W przypadku  powoływania się na  interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego  jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe dokumenty potwierdzające interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby,  której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych ( np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych).

4. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców wynikające  z interesu faktycznego, a dotyczące innej osoby następuje za jej zgodą.

Podstawa prawna: -Art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności  ( t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 388) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  5 października  2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego( Dz. U. Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.),rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców , rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ( Dz. U. Nr 195, poz.1153 z późn. zm.) .

Załączniki do pobrania: 2015-06-18 09:52:15 - Wniosek o udostępnienie danych (405.90 kB)

Nazwa dokumentu: Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 08:47:25
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 08:47:25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 09:52:18

Wersja do wydruku...

corner   corner