logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE   Nr 17/09
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 30 marca 2009 r.
 
 
 
 
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 74 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
ze zm.) zarządza się, co następuje:
                                                                                           
 
 
§ 1.Udziela się 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2009 rok osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku 2008, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, (M. P. z 2009 r. Nr 9, poz.112) określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.
 
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                                                                                             - Wójt –
 
                                                                                                                                                       - Jerzy Guzik-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 17/09
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 30 marca 2009 r.
 
 
 
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2009 rok
 
 
 
Zgodnie z przepisami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) udziela się 50 % bonifikaty osobom fizycznym, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w roku 2008 wynosiło 1.471,94 zł (M. P. z 2009 r. Nr 9, poz. 112).
Użytkownicy wieczyści, którzy wystąpili z wnioskiem o udzielenie bonifikaty spełniają przesłanki określone w powołanym przepisie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Załącznik do
ZARZĄDZENIA Nr 17/09
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 30 marca 2009 r.
 
 
 
 
 

 
Lp.
 
Położenie nieruchomości
 
 
Wysokość opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1.       
Dz. Nr 457/1, AM-1, obr.0008
Marcinowice
703,70 zł
 
2.       
Dz. Nr 457/8, AM-1, obr.0008
Marcinowice
700,90 zł
 
3.       
Dz. Nr 458/2, AM-1, obr.0008
Marcinowice
352,80 zł
 

                                                                                             
                                                                                                  - Wójt –
 
                                                                                                - Jerzy Guzik-
 
 
 

Nazwa dokumentu: Nr 17/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30 15:06:35
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 15:06:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 15:08:26

Wersja do wydruku...

corner   corner