logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
          Zarządzenie Nr 16/09
Wójta Gminy Marcinowice
        z dnia 30.03.2009r.
 
 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 34, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządzam co następuje:
 
§1. Przeznacza się i ogłasza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, działka nr 68/1 AM-2, pow. 0,2976 ha położoną w obrębie Tąpadła,stanowiącą mienie komunalne Gminy Marcinowice.
 
§ 2. Wykaz szczegółowych danych dotyczących przedmiotowej nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                                              do Zarządzenia Nr 16/09
                                                                                              Wójta Gminy Marcinowice
                                                                                              z dnia 30.03.2009r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
                                  W Y K A Z
Nieruchomość                - gruntowa niezabudowana działka nr 68/1 pow. 0,2976 ha, AM-2,
Położenie                        - obręb 0015 Tąpadła
Księga Wieczysta Nr      - SW1S/00042117/5
Opis nieruchomości   - nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren płaski w kształcie prostokąta. Działka położona tuż za zabudową wsi z widokiem na górę Ślężę, na wzgórza Kiełczyńskie oraz górę Radunię. Odległość od Przełęczy Ślęży i tras turystycznych ok. 2 km. Działka nie użytkowana (były ogród i sad), drzewa owocowe zaniedbane do usunięcia. Dojazd do działki z dwu stron od drogi polnej łączącej się z drogą asfaltową.
Rodzaj zbycia               - sprzedaż na własność, przetarg ustny nieograniczony
Cena nieruchomości zgodnie z opinią biegłego – 152.700,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa  tysiące siedemset złotych)
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Tąpadła, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Marcinowice z dnia 05 kwietnia 2002 r.: B 1.9 MN - tereny użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Obowiązują zasady podziału terenu na działki określone na rysunku planu budowlane, zasady lokalizacji budynków oraz linie zabudowy. KP- ulica pieszo-jezdna, strefa „OW” obserwacji archeologicznej, strefa „B” ochrony konserwatorskiej, otulina Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.
Termin wnoszenia opłat - wszelkie należności związane z kupnem   nieruchomości należy uregulować przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Pierwszeństwo w nabyciu działki, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie która, spełnia jeden z następujących warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.                                                                                                                                                                                                                          Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
             
                                              
 

Nazwa dokumentu: Nr 16/09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30 15:04:52
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 15:04:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 15:06:22

Wersja do wydruku...

corner   corner