logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr 127/08  
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 29.10.2008r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591  ze zm.) w związku z  art.35, art.37 ust 1, art.68 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Marcinowice VII/35/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bez przetargowej z zachowaniem pierwszeństwa na rzecz aktualnego najemcy lokal użytkowy nr 1 apteka  „SALLUS’ w Marcinowicach przy ul. Staffa nr 1a, stanowiący mienie komunalne Gminy Marcinowice, opisany w wykazie Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przeznacza się do wyodrębnia i sprzedaży  wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy,  w lokalnej prasie oraz poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice na okres 21 dni, licząc od dnia podpisania zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 127/08 
Wójta Gminy Marcinowice
z  dnia 29.10.2008r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Lokal użytkowy nr 1 - Apteka „SALLUS’ w budynku przy ul. Staffa nr 1a w Marcinowicach, przeznacza się do sprzedaży w drodze bez przetargowej z zachowaniem pierwszeństwa na rzecz aktualnego najemcy Pani Beaty Marszałek wraz  z udziałem w prawie własności gruntu  działki nr 30/14, AM-1, pow. 0,0536 ha

1. Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 70,34 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi 5 piwnic i korytarz o łącznej powierzchni 78,95 m2 
2.  Położenie lokalu – Marcinowice, ul. Staffa 1a
3. Działka nr 30/14, AM-1 o pow. 0,0536 ha, Obręb 0008
4. Księga Wieczysta Nr 34886
5. Przeznaczenie w planie: 5.U tereny zabudowy usługowej, strefa „OW”- obserwacji archeologicznej
6. Udział w częściach wspólnych budynku i działki nr 30/14  - 41,77 %
7. Cena lokalu użytkowego (zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego) -  78.448,00 zł do zapłaty 100% ceny
8.  Wartość udziału w działce -   2.875,00 zł do zapłaty 100% ceny
   (wykup udziału w gruncie na własność)
9. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożył wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu,
2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złożył wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2008-10-29 14:25:10
Data udostępnienia informacji: 2008-10-29 14:25:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-29 14:27:06

Wersja do wydruku...

corner   corner