logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
minus Oświata
   minus Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków w roku szkolnym 2018/2019
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   minus Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice w roku szkolnym 2017/2018
   minus Wniosek o postępowanie egzaminacyjne - Nauczyciel mianowany
   minus Informacja o podstawowych kwotach dotacji dla szkół podstawowych w Gminie Marcinowice wraz z informacją o statystycznej liczbie uczniów
   minus Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wsparcie finansowe w 2017 roku
   minus Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w Gminie Marcinowice na rok 2017 - Aktualizacja
   minus Wyprawka Szkolna 2017/2018
   minus Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - Październik 2017
   minus Obowiązek szkolny i nauki 2018/2019
   minus Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" w 2018 roku
   minus Konsultacje
   minus Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do pierwszych klas szkół podstawowych
   minus Konsultacje - udzielanie stypendiów
   minus Konsultacje - wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
   minus Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku w Gminie Marcinowice
   minus Zarządzenie Nr 35.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Marcinowicach
   minus Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku w Gminie Marcinowice - AKTUALIZACJA
   minus Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMATOR INTERESANTA > Oświata

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Urząd Gminy Marcinowice informuje, że zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.  2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:

1)   pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)   młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)   w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy - 8.081 zł;

z tym, że jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)   w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Ponadto wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi 4.587 zł w przypadku nauki zawodu  przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 205, poz.1206).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten obowiązuje od 1 września 2012r.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

 

 

Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć:

1)   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (kwalifikacje określone są w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu)

 

2)   kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego

 

3)   kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu

 

4) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika

 

5) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy
 

6) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres kształcenia w przypadku zmiany umowy

 

7) zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego

 

8) kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 

9) kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek

 

10) pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

 

11) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - formularz informacji winien być podpisany przez właściciela lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis

 

12) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie,

 

13) informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres trzech lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podmiot, który nie prowadzi sprawozdań zgodnie z przywołaną ustawą składa oświadczenie, iż takiej sprawozdawczości nie prowadzi oraz zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami.

 

(kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem)

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

UWAGA !

Zgodnie z § 3a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Marcinowice o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Druki do pobrania:
1 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
4 - Oświadczenie o sporządzaniu sprawozdań finansowych

5 - Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Pliki do pobrania w załącznikach

Przepisy prawne:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z póź. zm.);

Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5  (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) ;

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311)

Nazwa dokumentu: Oświata
Podmiot udostępniający: Honorata Błońska
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-18 09:06:00
Data udostępnienia informacji: 2010-06-18 09:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-14 11:53:02

Wersja do wydruku...

corner   corner